Montage villkor:

 1. Vid tomtgränsarbeten är det beställaren som ansvarar för utsättning av tomtgränslinje, ändar samt hörn. SWORAB AB tar ej ansvar för felutsatt tomtgräns.
 2. Elledningar eller andra kablar i och ovan mark skall tydligt märkas ut av beställaren innan montaget kan påbörjas. SWORAB AB rekommenderar er att registrera ett ärende hos: www.ledningskollen.se
 3. Vid schaktning av hål ingår ej borttagning eller flytt av schakthögar om ej annat avtalats skriftligen innan schaktningen påbörjas. Ytskiktsåterställande av gräs, jord och asfaltsytor ingår ej i offertpris.
 4. Vid förekomst av berg som ej räknats med i grundoffert tillkommer arbete för bergborrning och åtgång av bergdubb debiteras löpande enligt ÄTA. Stängsellinjen skall vara framkomlig och röjd från sly, buskar och snö samt annat som påverkar arbete. Röjning debiteras annars löpande per arbetad timma enligt ÄTA.
 5. Stillestånd eller avbrott i arbete p.g.a. beställare eller yttre omständigheter som ej meddelats i tid eller som står utanför SWORAB AB:s ansvar, debiteras löpande per timma om 520 kronor exklusive moms.
 6. Om markförhållanden kräver papprör debiteras dessa extra enligt åtgång. Exempel på detta är vattensjuk mark, dikeskant eller kraftig sluttning.
 7. Eventuella ändringar skall tillkännages innan montagestart. Ändringar i utförande eller under pågående arbete debiteras enligt material, tidsåtgång samt förekommande transporter. Alla tillkommande frakter, maskiner samt resekostnader debiteras enligt ÄTA.
 8. Grannar / grannfastigheter, samt kommun skall ovillkorligen vara informerade om att arbete i tomtgräns (om så är fallet) skall genomföras. Detta åligger beställarens ansvar.
 9. Samtliga ÄTA, meddelas av SWORAB AB innan påbörjat ÄTA-arbete.
 10. Eventuella skador som uppstår på byggnader repareras utan kostnad. SWORAB AB håller i all logistik och alla transporter av material, samt ser till att så lite trafikstörningar som möjligt uppstår under arbetets gång.
 11. SWORAB AB utför inga starkströmsarbeten, men kan genom sin samarbetspartner offerera detta separat om så önskas. Likaså gäller VVS-arbeten, plattsättare, murare med mera..
 12. Vid arbeten och montage av automationsgrindar vid in- och utfarter eller montage av port, ska matarkabel finnas framdragen till en, av er sedan tidigare, angiven plats finnas tillgänglig innan arbetsstart.
 13. SWORAB AB, samt dess systerföretag, kan förmedla er med hjälp av sina behöriga samarbetspartners såsom elektriker eller annan befintlig extern personal om så önskas.

ÄTA, Tilläggsarbeten, Störningar och Hinder (enligt AB04, ABS09)

OBSERVERA!

SWORAB AB byggstartar endast efter att båda parter skrivit under ett ABS09, AB04 eller Hantverkarformuläret