SWORAB AB

www.grindspecialisten.com

STÄNGSEL OCH GRINDAR

Allmänna villkor vid montering

Nedanstående allmänna villkor gäller för samtliga montageuppdrag som utföres av Sworab AB för beställaren. Sworabs åtaganden framgår av Sworabs orderbekräftelse. Sworabs offerter är giltiga i 30 dagar från offertdatum. För att avvikelser från dessa allmänna villkor ska vara giltiga erfordras ett skriftligt avtal mellan beställaren och Sworab. Montage av permanenta stängsel och grindar Stängselstolpar: Ska fixeras i direktgjutna betongplintar med diameter 150-200 mm och med ett djup om 600-1000 mm, eller med Sworabs stålrörsfundament i mark och fästskruv. Grindstolpar fixeras i direktgjutna betongplintar med diameter 300-400 mm och med ett djup om 700-1200 mm. Cc avstånd mellan stolpar är enligt Sworabs produktstandard. Utöver vad som står i Generella förutsättningar ( se nedan ) ansvarar Beställaren för att marken är möjlig att borra.

Montage av motoriserade grindar

Entreprenadgräns, dvs arbetsområdets gräns, för kraftmatning är grindens arbetsbrytare medan entreprenadgränsen för extern styrning av grinden är av Sworab AB anvisad plint. Sworab AB ska driftsätta grinden och bistå med dokumentation. Beställaren ska utöver vad som anges under ”generella förutsättningar” ansvara för samt bekosta kabel och kabelrör fram till grindens arbetsbrytare. Dimensioner och säkringar enligt anvisning, Beställaren ska på egen bekostnad ansvara för att elektriker med behörighet för starkström finns tillgänglig vid tidpunkt enligt överenskommelse för inkoppling av matarström. ( 220/400V + 24V )

Generella förutsättningar

 • Att följande förutsättningar är uppfyllda vid Sworabs påbörjade av montagearbetena ansvaras och bekostas av beställaren
 • Att stängsellinjen ändar samt hörn är utstakad, röjd och planerad ( 2,5 m utåt, 1 m inåt c/c stängsellinjen )
 • Att höjd, brytpunkter och grindar är tydligt markerade
 • Att stängselsträckan är garanterat fri från gas-, el-, teleledningar, vvs och andra typer av ledningar/kablar samt att avstånd är enligt gällande normer.
 • Elledningar eller andra kablar i och ovan mark skall tydligt märkas ut av beställaren innan montaget kan påbörjas. SWORAB AB rekommenderar er att registrera ett ärende hos: www.ledningskollen.se
 • Att uppsättningen kan bedrivas i en följd
 • Ang. utsättning/markering: Skulle Sworab AB utföra egna kontroller innebär det inte att ansvaret för utsättning/markering övergår till Sworab AB
 • Att det är fritt från grundvatten till 1 meters djup
 • Skulle något hinder föreligga som leder till försening av arbetet, har Sworab AB rätt till förlängning av kontraktstiden samt ersättning för kostnader som orsakats av hindret. Sworab AB har rätt men ingen skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att uppfylla ovannämnda förutsättningar. Skulle Sworab AB välja att vidta sådana åtgärder, avseende med ÄTA-arbeten likställda arbeten vara tillämplig. Underrättelser som ska lämnas kapitel får lämnas muntligen.
 • Beställaren accepterar det monteringssystem som är angivet i offert. Om det är svår terräng vid montering, berg och dal eller ojämn terräng så kan det medföra att man blir tvungen att sätta stolpar tätare och kapa segment för att anpassa till terrängen. På grund av detta kan det uppstå behov att beställa mer material, stolpar eller segment än vad som var beräknad från början i offerten. Detta är en kostnad som beställaren står för helt och hållet. Innan beställaren godkänner offert ska han eller hon kontrollera om allt stämmer dvs. mått, modell, tillbehör, motor, fotoceller, fjärrkontroll, GSM etc. Samt priser och monteringssystem.

Begränsningar i Sworabs åtaganden

Sworab AB ansvarar endast för vad som uttryckligen avtalats, vilket innebär att eventuella kostnader för exempelvis följande åtgärder ska bekostas av beställaren:

 1. Återställande av gräs, jord och asfalterade ytor
 2. Eventuell miljö- och eller deponiavgift

Omständigheter som kan medföra kostnader utöver kontraktssumman

Följande omständigheter är inte medräknade i kontraktssumman och berättigar Sworab AB att debitera för de extra kostnader som sådana omständigheter medför:

 1. Vid förekomst av berg som ej räknats med i grundoffert tillkommer arbete för bergborrning och åtgång av bergdubb debiteras löpande enligt ÄTA. Stängsellinjen skall vara framkomlig och röjd från asfalt sly, buskar och snö tjäle samt annat som påverkar arbete. Röjning debiteras annars löpande per arbetad timma enligt ÄTA.
 2. Att transportsvårigheter förekommer utmed stängsellinjen
 3. Grindbalk samt undertätning
 4. Schaktning samt förläggning av kabelrör
 5. Bortforsling av överblivna schaktmassor
 6. Om markförhållandena kräver bergdubb, gjutrör mm
 7. Stillestånd eller avbrott i arbete p.g.a. beställare eller yttre omständigheter som ej meddelats i tid eller som står utanför SWORAB AB:s ansvar, debiteras löpande per timma om 520 kronor exklusive moms.
 8. Eventuella ändringar skall tillkännages innan montagestart. Ändringar i utförande eller under pågående arbete debiteras enligt material, tidsåtgång samt förekommande transporter. Alla tillkommande frakter, maskiner samt resekostnader debiteras enligt ÄTA.
 9. Grannar / grannfastigheter, samt kommun skall ovillkorligen vara informerade om att arbete i tomtgräns (om så är fallet) skall genomföras. Detta åligger beställarens ansvar.
 10. Eventuella skador som uppstår på byggnader repareras utan kostnad. SWORAB AB håller i all logistik och alla transporter av material, samt ser till att så lite trafikstörningar som möjligt uppstår under arbetets gång.
 11. SWORAB AB utför inga starkströmsarbeten, men kan genom sin samarbetspartner offerera detta separat om så önskas. Likaså gäller VVS-arbeten, plattsättare, murare med mera.

Besiktning m.m.

Om ej annat överenskommits mellan beställaren och Sworab AB ska besiktning ske av ombud för beställaren och Sworab AB. Denna besiktning ska ske direkt efter färdigställandet av stängslet. Sträckan ska kontrollmätas efter utfört arbete i de fall då meterpris tillämpas.

Garantitid

2 års garanti lämnas på montage och material räknat från dag för besiktning enligt ovan. En förutsättning för att garantin ska gälla för elektriskt styrda produkter måste föreskriven service ha utförts. Skulle föreskriven service inte utförts i enlighet med Sworabs serviceprogram är beställaren ansvarig för funktion och säkerhet.

Betalningsvillkor

Privatpersoner 10 dagar från fakturadatum. Företag 30 dagar från fakturadatum efter sedvanlig och godkänd kreditprövning. Beställaren ska mot faktura erlägga delbetalningar av kontraktssumman i takt med utförda leveranser. Dröjsmålsränta 12% efter förfallodagen plus påminnelseavgifter. Moms enligt gällande lagstiftning.

SWORAB AB

WITOLD SWITALSKI

witold@grindspecialisten.com

Villkor vid materialförsäljning

Leverans

Leveransvillkor. Leveranstid enligt överenskommelse eller enligt angivelse i offert. Material levereras komplett enligt förfrågan, och beställaren ombesörjer lossning på plats. Äganderättsförbehåll gäller.

Ångerrätt

Alla produkter som är skräddarsydda efter kundens önskemål omfattas inte av ångerrätt. SWORAB AB tar ut 50% av materialkostnader i förskott vid beställning. P.g.a. av detta fakturerar vi kunden 50% av materialkostnader innan vi lämnar beställningen till produktionsfabriken.

Frakt

Frakt ingår i totalpriset om ej annat angivits i offerten samt orderbekräftelsen / skriftliga avtalet.

Garanti

Vi lämnar 2-5 års produktgaranti (se produktblad). 2 års garanti gäller för elektronik.

Reklamationer

Reklamationer på material ska dessa göras senast 8 arbetsdagar efter avslutad leverans. Synliga skador vid leverans skall dokumenteras och påskrift från chaufför erhållas. Observera att vi ej tar ansvar för eventuella skador på levererat material pga felmontage.

Offertens giltighet

Offerten är giltig i 30 dagar.

Betalning

Privatpersoner 10 dagar från fakturadatum. Företag 30 dagar från fakturadatum. Faktura skickas efter avslutat arbete. Avbrunta eller tidsförskjutns arbeten faktureras omgående enligt utfört arbete för period till avbrott eller tidsförskjutning. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt ränta. Vid utebliven betalning efter påminnelse lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Reklamationer gällande levererat material eller montage ska göras senast 8 dagar efter avslutat arbete / leverans.

SWORAB AB

WITOLD SWITALSKI

witold@grindspecialisten.com